Etablering nær ved 13.452093, -16.57233

Åben kort
Lokal tid:
11:23:04

Laico Atlantic Hotel

Marina Parade, Banjul
lodgingLæs mere

Rainbow beach bar and lodgings

Sanyang village, Banjul
point_of_interestLæs mere

Woodpecker Resort Hotel

#1 Woodpecker Street, Banjul Airport Hotel Banjulnding - Brikama Highway, Banjul
lodgingLæs mere

National Center for Arts and Culture

Banjul
point_of_interestLæs mere

St Augustine Senior Seconday School

Banjul
schoolLæs mere

Standard Chartered Bank

Ecowas Avenue, Banjul
bankLæs mere

GAP CONSULTANTS

Ecowas Avenue, Banjul
point_of_interestLæs mere

SGS Gambia Liaison S.A.

71 Dobson Street, 1st floor Former Immigration Building, Banjul
point_of_interestLæs mere

Gambia Ports Authority

Banjul
point_of_interestLæs mere

Palm Grove

Banjul Serrekunda Highway, Banjul
point_of_interestLæs mere

School of Nursing and Midwifery

Banjul
universityLæs mere

📑 Alle kategorier i Gambia

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning