Steder i Farafenni

Åben kort
Lokal tid:
08:07:50

Farafenni

Farafenni
localityLæs mere

Farafenni Senior Secondary School

Farafenni Senior Secondary School, Farafenni
schoolLæs mere

Farafenni Internet & Shopping Center

No 25 Bamba Tenda Road, Farafenni
point_of_interestLæs mere

Farafenni General Hospital

Farafenni
hospitalLæs mere

Lajos Nursery School

Unnamed Road, Farafenni
schoolLæs mere

University of The Gambia, Farafenni Campus (ex-MRC)

UTG, Farafenni
schoolLæs mere

Kerr Sulay Mosque

Unnamed Road, Kerr Sulay,
mosqueLæs mere

MEDIB RESOURCING

Trans-Gambia Highway, Keur Ayip
restaurantLæs mere

Auberge Oundiga Malila

Trans-Gambia Highway, Keur
lodgingLæs mere

Keur Ayip

Keur Ayip
localityLæs mere

📑 Alle kategorier i Farafenni

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning