Mad nær ved 13.455276, -16.576065

Åben kort
Lokal tid:
11:07:57

Laico Atlantic Banjul

Marina Parade, Banjul
lodgingLæs mere

Rainbow beach bar and lodgings

Sanyang village, Banjul
point_of_interestLæs mere

Woodpecker Resort Hotel

#1 Woodpecker Street, Banjul Airport Hotel Banjulnding - Brikama Highway, Banjul
lodgingLæs mere

National Center for Arts and Culture

Banjul
point_of_interestLæs mere

St Augustine Senior Seconday School

Banjul
schoolLæs mere

Standard Chartered Bank

Ecowas Avenue, Banjul
bankLæs mere

SGS Gambia Liaison S.A.

71 Dobson Street, 1st floor Former Immigration Building, Banjul
point_of_interestLæs mere

GAP CONSULTANTS

Ecowas Avenue, Banjul
point_of_interestLæs mere

Gambia Ports Authority

Banjul
point_of_interestLæs mere

Palm Grove

Banjul Serrekunda Highway, Banjul
point_of_interestLæs mere

School of Nursing and Midwifery

Banjul
universityLæs mere

📑 Alle kategorier i Gambia

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning