Hovedentreprenør i Gambia

Åben kort
Lokal tid:
11:11:46

Crab Island Upper Basic School

Banjul
schoolLæs mere

Dyna Gambia

West field Banjul
storeLæs mere

Santa Yalla Mobile Shop Banjul

Hagan, street banjul, Banjul
point_of_interestLæs mere

Baegay Shop - Taylors

Badou Lowe Street, Banjul
clothing_storeLæs mere

St Augustine Senior Seconday School

Banjul
schoolLæs mere

African Queen Tailoring Shop

Banjul
clothing_storeLæs mere

African Queen Tailoring Shop

Mosque Road, Banjul
clothing_storeLæs mere

SGS Gambia Liaison S.A.

71 Dobson Street, 1st floor Former Immigration Building, Banjul
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier i Gambia

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning