Sted for tilbedelse i Gambia

Åben kort
Lokal tid:
23:01:34

Crab Island Upper Basic School

Bandżul
schoolLæs mere

Crab Island Upper Basic School

Banjul
schoolLæs mere

Dyna Gambia

West field Banjul
storeLæs mere

Santa Yalla Mobile Shop Banjul

Hagan, street banjul, Banjul
point_of_interestLæs mere

Baegay Shop - Taylors

Badou Lowe Street, Banjul
clothing_storeLæs mere

St Augustine Senior Seconday School

Banjul
schoolLæs mere

African Queen Tailoring Shop

Banjul
clothing_storeLæs mere

African Queen Tailoring Shop

Mosque Road, Banjul
clothing_storeLæs mere

SGS Gambia Liaison S.A.

71 Dobson Street, 1st floor Former Immigration Building, Banjul
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier i Gambia

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning