Jankey Jobe's Memorial Restaurant i Banjul

Åben kort
Lokal tid:
11:10:00
Ingen oplysninger

🕗 Åbningstider

SøndagIngen oplysninger
MandagIngen oplysninger
TirsdagIngen oplysninger
OnsdagIngen oplysninger
TorsdagIngen oplysninger
FredagIngen oplysninger
LørdagIngen oplysninger
Banjul, The Gambia
Kontakter telefon: +220 773 0553
Latitude: 13.455276, Longitude: -16.5760648
Større kort og vejledning

Kommentar 2

 • H. Rohan Nair

  H. Rohan Nair

  ::

  Very happy to find this place! Spotlessly clean, overhead fans working well, cold drinks and water in the fridge, a small neat deli and menu of prepared food. Caters to locals too so the prices are not rip off. Had the chicken Domoda (groundnut sauce) with corn (?)meal. The oily preparation may or may not be to non African tastes but the chicken itself was of excellent quality and very meaty. WC SPOTLESSLY CLEAN.

 • David Degner

  David Degner

  ::

  It is a clean and efficient cafeteria with only a few good items. It is the best restaurant in the city. The food is consistently good, with very reasonable prices. Probably my favorite thing is the lack of advertising or pretense in the place. You have to love the name.

Nærmeste Restaurant:

📑 Alle kategorier i Gambia

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning